ޝޭހު އިލިޔާސް ހުސެއިން
ލާދީނީ ވެރިން އެންމެ ޖެހިލުން ވަނީ ޑރ އިޔާޒް ދެކެ: އިލްޔާސް
Share
ލާދީނީ ވެރިން އެންމެ ޖެހިލުން ވަނީ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒް ދެކެކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިއާ އިލްޔާސް ހުސެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ސޯސަލް މީޑިއާގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާކަމުން މިއަދު ޑރ. އިޔާޒް ވަނީ 14 ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ. 

މިކަމާއި އިޔާޒްއަށް ސަޕޯޓުކުރައްވާ ބައެއް އިލްމުވެރިން އަންނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ޑރ އިޔާޒް އާއި އެކު. އެމަނިކުފާނަށް ދެރައެއް ލިބުނަކަ ނުދޭނަން،" -އިލްޔާސް-

އެގޮތުން ޝޭހް އިލިޔާސް ވިދާޅުވީ، އިލްމުވެރިންގެ އަގު ވައްޓާލާ، އިލްމުވެރިންނާ ޖައްސާލުމަކީ ކޮންމެ ވެރިކަމަކަށް ވެސް ހެދޭ އެންމެ ބޮޑު ގޯސް ކަމަށެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަކުރާގޭގައި އެކޮޅުކޮޅުން އެލުވާ ހަވަރަށް ދިނަސް ހައްގުބަސް ވިދާޅުވާނެކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް