ރާކީ ސާވަންތު--
ބިގްބޮސް ނިންމާ ގެއަށް ދިޔަ ގޮތަށް ރާކީ ދައްކާލީ މުރާލިކަން!
Share
ރާކީ ސާވަންތަކީ ބޮލީވުޑުގެ ޑްރާމާ ކްއީން އެވެ. މިފަހުން ބިގްބޮސް އިން ވެސް އޭނާ ފެނިގެންދިޔައިރު މި ސީޒަން މަޖާވީ ސަބަބަކީ ރާކީ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ.
Advertisement

މިފަހުން ރާކީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލީ އޭނާ ގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ވީޑިއޯއެކެވެ. އެގޮތުން ސަލްމާން ހާނު ބުނަނީ ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް އެމީހެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އޭނާ ވެސް އަމިއްލައަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރަނީ ކަމަށް ބުންޏެވެ. 

ރާކީ އާންމުކުރި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ކާތަށިތައް ދޮންނަ މަންޒަރާއި ގޭގައި މޮޕުލާއި މަންޒަރުގެ އިތުރުން، ފާހާނާ ސާފުކުރާ މަންޒަރާއި ކޮޓަރީ ސާފުކުރާ މަންޒަރެވެ. 

ރާކީ ވަނީ ބިގްބޮސް ޝޯގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް އެ އާދަ ދަސްކޮށްދިނުމުން ސަލްމާނަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކޮށްފަ އެވެ.

މިފަހުން ރާކީ ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ ކެންސަރަށް ފަރުވާކުރާ ހަބަރު ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އަދި ފަރުވާގެ އިންތިޒާމު ސަލްމާން އާއި ސޮހައިލް ހަމަޖައްސައިދިނުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެ އެވެ.

60%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
20%
ވަރަށް ސަލާމް