ރައީސް ސޯލިހް
ކޯލިޝަން މި ފަސް އަހަރު ދެމިއޮންނާނެ: ރައީސް
Share
ކޯލިޝަން މި ފަސް އަހަރު ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ދެމި އޮތުމާއިމެދު އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގައި އެއްވެެސް ޝައްކެތް ނުއުފެދޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ތެެރެއިން ކަމަށާއި ކޯލިޝަން މި ފަސް އަހަރު ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށެވެ. 

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކޯލިޝަން ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއާ އެއްގޮތަށް ނުގެންދެވޭ ކަމަށާއި، ކޯލިޝަން ދެމިއޮތުމާއިމެދު ޝައްކު އުފެދިގެން އުޅެނީ އެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. 

"އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑާއި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބަރާބަރަށް ބައްދަލުވޭ، ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނޫނަސް ހަފްތާ ތެރޭގައި ގިނަ ދުވަސްދުވަހު އަޅުގަނޑާއި ގިނަ ބޭފުޅުންނާއި ގިނަ ކަންތަށްތަކެއްގަ މަޝްވަރާ ކުރެވޭ" ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ކަންތައްތައް ނިންމަމުންދަނީ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާއި ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެވެސް މަޝްވަރާއާއިއެކު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޯލިޝަން ދެމި އޮތުމާއިމެދު އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގައި އެއްވެެސް ޝައްކެތް ނުއުފެދޭ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް