އޮކްސްފޯޑުން އުފެއްދި ވެކްސިން--
ތިން ގައުމަކުން އޮކްސްފޯޑު ވެކްސިން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި!
Share
އޮކްސްފޯޑުން އުފައްދާ އެސްޓްރާ ޒެނިކާ ވެކްސިން ސަސްޕެންޑު ކުރި ތިން ގައުމަކީ، ޑެންމާކް، ނޯވޭ އަދި އައިސް ލޭންޑް އެވެ.
Advertisement

އެ ގައުމުތަކުން ވެކްސިން ސަސްޕެންޑު ކުރީ ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު ބައެއް މީހުންގެ ލޭގެ ނާރުތައް ބެދޭ ފަދަ ކަންކަން ދިމާތީކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިގޮތުން އެންމެފުރަތަމަ މިކަން  އިއުލަނު ކުރީ ޑެންމާކުންނެވެ. އެގޮތުން ލޭ ނާރު ބެދުމުގެ "ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް" ދިމާވާކަަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 22 މީހަކަށް މިހާތަނަށް މި މައްސަލަ ޔޫރަޕުން ދިމާވެގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން އަންނަނީ އެ ވެކްސިންސް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. 

20%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
10%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް