ކޮވިޑް ވެކްސިން:-
ހަވާއީގައި ދެ ޑޯޒް ޖެހި ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
Share
އެމެރިކާގެ ހަވާއީގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ގެ ދެ ޑޯޒް ޖެހި ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއްޖެކަަމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ނަމަވެސް އެމީހުން ޖެހީ ކޮން ވެކްސިނެއްކަމެއް އެ ގައުމުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. 

އެގައުމުން އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ވެކްސިން ތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޒާ އަދި އޮކްސްފޯޑު ވެކްސިންތައް ހިމެނެއެވެ. 

ހަވާއީގައި ދެ ޑޯޒް ޖެހި ތިން މީހަކު ޕްޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް އެވެ. 

ނަމަވެސް، ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް ވެކްސިނުގެ ސަބަބުން މީހުން ބަލިވެގެން އެޑްމިޓް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު މަދު ކަމަށާއި، ވެކްސިން ޖަހައިގެން މީހުން މަރުވާމިންވަރު މަދުކަމަށެވެ. 

11%
ކަމުގޮސްފި
22%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
11%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
56%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް