ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު
ދާރުލްއާސާރު ގޯތި ތެރޭގައި ފިހާރައަކާ ކެފޭއެއް ހުޅުވަނީ
Share
ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު އިމާރާތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފިހާރައަކާއި ކެފޭއެއް ހެދުމަށް ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކޮށްދީ ޑީޓެއިލް ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވެއެވެ. 

އެގޮތުން މި މަސައްކަތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން 7 އޭޕްރީލް ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު، ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ގައި އޮންނާނެއެވެ. 

މި މަސައްކަތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން މި ހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު 11:30 ގައި ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ކަމަށްވެސް މި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް