ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި މީމްއެއް ގޮތުގައި ހިއްސާ ކުރަމުން އަންނަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފޮޓޯ ގަނޑު---
ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ފޮޓޯގަނޑު މީމް އަކަށް!
Share
ވޯޓު އޮޅުވާލާ ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ސަރަހައްދުގައި އިދިކޮޅުން އިއްޔެ މުޒާހަރާ ކުރަނިކޮށް، އެ ސަރަހައްދަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް މި ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ.
Advertisement

މި ފާޑު ކިއުންތަކާއެކުވެސް، ދިވެހިންނަށް މިވަނީ ސީރިއަސް ކަމެއް މަޖާ ކޮށްލުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. 

އެގޮތުން އިއްޔެ އީސީ ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނިކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރެ، ރައީސް ނަޝީދު ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކާ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިވަނީ އާންމު ވެފައެވެ. މި ފޮޓޯ މިވަނީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި "މީމް" އަކަށް ވެފައެވެ.

އެއާއެކު ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް އަންނަނީ މި ފޮޓޯއާއެކު ކޮންމެވެސް މަޖާ ކެޕްޝަނެއް ޖަހާ، މި ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. 

your imageމީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއް ---

އެކި ޒުވާނުން އަންނަނީ ޓުވިޓާގައިވެސް މި ފޮޓޯ އާއެކު މަޖާ ކެޕްޝަނެއް ޖަހާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

your imageމީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއް ---

ކޮންމެ އަަކަސް ފެނިގެން މިދަނީ އަބަދު ކަންކަމުގައި ސީރިއަސް ނުވެ، ބައެއް ފަހަރު މަޖާ ކޮށްލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމެވެ. އެއީ އަނެކާއަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ހާލުގައެވެ.

your imageމީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއް ---

40%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
60%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް