ކުޑަކުދިންތަކެއް ގުޑި އަރުވަނީ
ރޯދަ މަހު ހަވީރު ގުޑިއަރުވަން ދަންތަ؟
Share
މިއަދަކީ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާން މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހަށް ވާއިރުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހަވީރު ގަޑީގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމަށްޓަކައި ގިނަ ބަޔަކު ކޮށް އުޅެ އެވެ.
Advertisement

ނިމިދިޔަ އަހަރު ރޯދަ މަހުގައި ފުރަބަންދެއްގައި ތިބުމަށް ފަހުގައި ގިނަ ބަޔަކު މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ހަވީރު ވަނީ ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ކުޑި އެރުވުމަށް އުސްފަސްގަނޑު ހިސާބަށް ޖަމާވެފަ އެވެ.

އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާއިން ފެށިގެން ބޮޑެތި މީހުންވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ފޮރީގައި ގުޑި އެރުވުމުގައި އުޅެއެވެ. އެކި ކުލަ ކުލައިގެ އެކި ބައްޓަންތަކުގެ ގުޑި ހިފައިގެންނެވެ.

your imageފޮޓޯ--ކުޑި އަރުވަނީ

އެ ސަރަހައްދުން ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ގުޑި އަރުވާގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. މުޅި މާހައުލުން ފެންނަމުން ދަނީ އުފާވެރި ކަމަށެވެ. މައުސޫމް ކުދިންގެ ހުނުމުގެ އަޑެވެ.

ކުޑި އެރުވުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ފެތުރުމާއެކުގައި އެކަން ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހުގައި އަނެއްކާ ވެސް މިފަހަރުގެ ރޯދަމަހުގައި ގުޑި އެރުވުމުގެ ފޯރި އަނެއްވާވެސް އަންނަނީ ފެންނަމުން ނެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް