މިފްކޯ ބޯޓެއް ކައިރީގައި މަސް ކިރަން ދެ ދޯނި ގާތް ކޮށްފަ: ފޮޓޯ މަސްވެރިން
ބައެއް މަސް ދޯނިތަކުގައި ދިވެހިންނަށްވުރެ ބިދޭސީން ގިނަ: ދިވެހި މަސްވެރިން
ދޯނި ތަކުގަ ގިނަ ވެގެން ގެންގުޅެވޭނީ 2 ބިދޭސީން: މިނިސްޓްރީ
Share
މަސް ދޯނިތަކަށް އަރާނެ ދިވެހިން ނުވެގެން ބިދޭސީން ނާރުވައި ނުފުރޭކަމަށާއި، ބައެއް ދޯނިތަކުގައި ދިވެހިންނަށްވުރެ ބިދޭސީން ގިނަކަމަށް މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެ ޖަމިއްޔާއިން މިގޮތައް ހާމަކުރީ ސީދާ މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުހިމެނޭގޮތަށް މަސް ދޯނިފަހަރުގައި ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

"ބިދޭސީން މަހަށް ނުގެންދަަންވީ. އެކަމަކު ބިދޭސީން ނުލާ ބައެއް ދޯނިފަހަރު ފަޅުވެެރިން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މަހަށް ނުފުރޭ. ބައެއް ދޯނި ތަކުގައި ދިވެހިންނަަށްވުރެ ބިދޭސީން ގިނަ. އެވްރެޖްކޮށް މަސްދޯނިތަކުގައި 4-5 ބިދޭސީން ތިބޭ. އަދަދު 2 ށް ދަށްކުރުމަށް ގަވާއިދު ހެދުނީ މަޝްވަރާކޮށްގެން،" -ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ-

އިއްޔެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު ގަވާއިދު ދަށުން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް،  އެއުޅަނދެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހޯދާ ވޯކްޕާމިޓެއްގެ ދަށުން، 2 ބިދޭސީންނަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ފަހިކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.
 
މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވުމާއި ގުޅޭ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައާއި، އޮޑިވެރިންނާއި މަސްވެރިން، އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައެވެ.
 
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މަސް ދޯނިފަހަރުގައި ކުރާ ބައެއް މަސައްކަތަކަށް ދިވެހިން ނުލިބުމުގެ ދަތިކަމަކީ އޮޑިވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

"ރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ އަދި ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފު ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާ މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ރީޓެއިލަރުން ފާޅުކުރަމުންދޭ،" ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ މަންފާއަށްޓަކައި ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި، ސީދާ މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުހިމެނޭގޮތަށް ބިދޭސީންނަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެވަނީ ބުނެފައެވެ. 


ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދަށާއި ވަކިވަކި މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކުގެ ދަށުން އަދި ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީން ވަޒީފާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓާ ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން މަސްވެރި ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ބިދޭސީންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ހަމަތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ.        

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް