ބައްސާމް އަދި ޑޭވް. ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަންވެސް ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި އޮތް
އެމްއެމްޕީއާރުސީން ލާރި ލިބުނު، ހަރަދު ކުރީ ޓީސީއަށް: ޑޭވް
Share
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ހަރަދު ކުރީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ މެންބަރު، އަދި ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު ނަޝީދު ޑޭވް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑޭވް މިހެން ވިދާޅުވީ އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.
Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުދަ ދުވަހު އާއްމު ކުރި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ޑޭވްގެ ނަންވެސް އޮތެވެ. މަޖިލީހުން އާއްމު ކުރި ރިޕޯޓުގެ ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުކޮށްލާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ޓީސީ ޑޭވްއަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާވަނީ ދީފައެވެ. 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓުވިޓާގައި ޑޭވް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާއަށް އެ ފައިސާ ލިބުނު ވާހަކައަކީ ތެދެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާއަކީ ޓީސީއަށް ލިބުނު ފައިސާއެއް ކަމަށް ޑޭވްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޓީސީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެ ހަރަދުތައް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް ޑޭވް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ ތެދެއް. އޮއިއްޓޭ އަތުން އަހަރެންނަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ދިން. އެ ފައިސާއަކީ އަހަރެން ޓީސީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ހޯދައިދޭން އަދީބު ކައިރީގައި އެދިގެން ހޯދި އެއްޗެއް. އެ އަހަރުގެ ކުލަބުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ހެއްދެވީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިކޮމެންޑްކުރި ލައިސެންސްޑް އޮޓިޓަރެއް ލައްވާ. އެ ފެންނަން އޮންނާނެ އޮޑިޓަރުގެ ސޮޔާއި އެއްކޮށް.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރ ޑޭވްގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އަދި ކުޅިވަރު ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ކުރީގެ ކުޅިވަރު ވަޒީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފާ މަލީހުވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

68%
ކަމުގޮސްފި
13%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
6%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް