ނުޒޫ---
ނީނާ ކުޅެން ނެރެންޖެހުނީ އެތެރޭގައި އިން މީހާ: ނުޒޫ
Share
މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ މަޝްރަހުގައި އެންމެ ގަދަޔަށް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ އެއް ތަރިއަށް ބަތަލާ ނުޒުހަތު ވެގެންދާނެއެވެ.
Advertisement

ނުޒޫގެ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް މިހާރު ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވެފައި ވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކަށް ނުޒޫގެ ފުރަތަމަ ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ "ނޯޓި 40" އިން އެވެ. އޭގެ ފަހުން ނުޒޫ ކުޅުނު ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ "ބަވަތި" ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ކަމުގޮސްފައެވެ. 

ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އެންމެ ފަހުން ޝޫޓުކުރި އެއް ފިލުމު ކަމުގައިވާ "ނީނާ" އާ ބެހޭގޮތުން ނުޒޫ ބުނީ ނީނާ އަކީ ވަރަށް ތަފާތު ކެރެކްޓާއެއް ކަމަށެވެ. ނީނާ ކުޅުނު ގަޑީގައި އެ ކެރެކްޓާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފީލް ކުރެވިގެން ރޮވުނު ކަމަށާއި، ނުޒޫއަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާނުވުމުން ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށް ނުޒޫ ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ކުރެވުނު އެންމެ ތަފާތު މަސައްކަތަކީ "ނީނާ" ގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، ނީނާގެ ރޯލު ކުޅުމަށް މީހާގެ އަސްލު ކެރެކްޓާ އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމަށް ނުޒޫ ބުންޏެވެ.

"ކޮންމެ މީހެއްގެގައިގަައި ވެސް ހުންނާނެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ނުފެންނަ ސިފަތަކެއް، އެބައިތައް ނެރެންޖެހުނު ނީނާގައި. ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް އެއީ އެ ކެރެކްޓާގެ ގޮތުން. ނުޒޫއަކީ އަސްލު ވަރަށް މަޖާ މީހެއް މީހުންނާއެކީ އުޅޭއިރު. އެކަމު ނީނާ އަކީ އެއްވެސް އެކަހަަލަ މީހެއް ނޫން. ވަރަށް ސީރިއަސް ވަރަށް ރުޅިގަދަ ވަރަށް އެއްކަލަ އެހެންކަހަލަ މީހެއް ނީނާ އަކީ. އެހެންވެ އޭތި ނެރެންޖެހުނީ، ނުޒޫގެ އެތެރޭގައި ފޮރުވާފައި އިން މީހާ ކޮނެގެން ނަގައިގެން," ނުޒޫ

ނީނާ ފިލްމު ބަލައިލާފަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެެސް ކަމުދާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ އެބަ އޮތް ކަމަށް ނުޒޫ ބުންޏެވެ. އަދި އެ ފިލްމަކީ މުޅި މުޖްތަމައުއަށް ހަދާފަ އިން ފިލްމެއް ކަން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ނީނާގެ ޝޫޓިން ނިމި ޓްރެއިލާ ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް