ގަޒީ ހަސަން ސައީދު - ފޮޓޯ: އަވަސް
ޖޭއެސްސީއަށް "އަތް ނުލެވޭ" ގާޒީ: ގާޒީ ހަސަން ސައީދު
Share
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން ސައީދަކީ މީޑިއާއަށް ވަރަށް އާއްމު ނަމެކެވެ. އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ ހަސަން ސައީދުގެ ވާހަކައެވެ. މި ފަހަރު، ހަސަން ސައީދުގެ ވާހަކަ މި ތިލަވީ ސީލައިފް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލާގައި ހިޔާނާތުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަހުމަދު މޫސާ މުހައްމަދު (އަންމަޓީ) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
Advertisement

މަކަރާއި ހީލަތުން އެތައް ބައެއްގެ އަތުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހިފައިގެން ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ލަންކާއިން ހައްޔަރުކޮށްގެން އައްމަޓީ މާލެ ގެނައީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. ސާޅިސް ދެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އައްމަޓީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނައީ ރެޑް ނޯޓިސްވެސް ނެރެގެންނެވެ.

އެތައް ބައެއްގެ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ގެނައި މީހަކު ކުއްލި އަކަށް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެ ދޫކޮށްލި ގާޒީ ހަސަން ސައީދަކީ ކާކުތޯ ބަލާލާއިރު، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުންދަނިކޮށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރަން ހުއްދަ ދިނީވެސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދު އެވެ. ހުއްދަ ދިނުމާއެކު އަލީ ވަހީދުވަނީ ފިލާފައެވެ. އޭނާއަށް ޖާމިނުވި، ކުޅިވަރު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްއަދަށްވެސް އަލީ ވަހީދު ވީތަނެއް އެނގޭ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.

ކުރިން ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމުގައި ހުރި ހަސަން ސައީދު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން ޖޭއެސްސީން އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމީ، އޭނާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރާށެވެ. ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވެ، މިހާރު މިއޮތް ޖޭއެސްސީން ހަސަން ސައީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން 2019 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމިއެވެ. ހަސަން ސައީދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމުމަށް ފަހު ކުއްލި އަކަށް ދެން ފެނުނީ އޭނާ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރި މަންޒަރެވެ.

ހަސަން ސައީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގު ކޮމިޓީން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް އޮއްބާލަން އުޅުނުކަން ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގަށް ސާބިތުވުން ހިމެނެއެވެ.  

ދެހާސް ނަވާރަވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު މަސްތޫރު ހުސްނީ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި ހަސަން ސައީދުގެ ތަހުގީގަށް ފަހު ތަހުގީގު ކުރެއްވި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ހަސަން ސައީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ފެންނަކަމަށް ނިންމެވިނަމަވެސް އެ ފަހުން ދެ އަހަރު ވެގެންދާއިރުވެސް ފެންނަމުން މިދަނީ ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ މަންޒަރެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވަނިކޮށް، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލުމާ ގުޅިގެންވެސް ހަސަން ސައީދުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަން ފެށިއެވެ. އެއީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭޕްރީލް މަހުވެސް ހަސަން ސައީދުގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅި ޖޭއެސްސީން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ޖޭއެސްސީއަށް ހަސަން ސައީދާ މެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅޭތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް ހިޔާނަތްތެރިވި ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު އެންމެ ދެމިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ޖަލަން ލާން ހުކުމްކުރީވެސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދުއެވެ.

ހަސަން ސައީދުގެ އެތައް މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީގައި މިހާރުވެސް އެބައޮތެވެ. ހަސަން ސައީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ކުރިން ނިންމަންވެސް ނިންމިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަސަން ސައީދު ފާހަގަވެފައި މިވަނީ ޖޭއެސްސީއަށް "އަތް ނުލެވޭ" ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

86%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް