ބައިނޭންސް
ޔޫކޭގެ ފައިނޭސިއަލް ކޮންޓަކްޓު އޮތޯރިޓީ އިން ބައިނޭންސް ބޭންކޮށްފި
Share
ޔޫކޭ ގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޑަކްޓު އޮތޯރިޓީ އިން ދުނިޔޭ ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ ޓްރޭޑާ ބައިނޭންސް ބޭންކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބައިނޭންސް އިން އެއްވެސް "ރެގިއުލޭޓަޑް އެކްޓިވިޓީ" އެއް ޔޫކޭގައި ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ ބައިނޭންސް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އާންމުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. 

މިކަމުގެ ސަބަބުން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަށް މާބޮޑު ބުރޫއެއް ނާރާނެކަމަށް ބައިނޭންސުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިވެބްސައިޓަކީ ޔޫކޭ ބޭސްޑް ވެބްސައިޓަކަށް ނުވުމުން މި ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ ގަނެވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ޔޫކޭ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.

އެފްސީއޭ އިން ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ ރެގިއުލޭޓް ނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީގެ މުއާމަލާތެއް ހިންގަން ޖެހޭނީ އެ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ފަހުއެވެ. ނަމަވެސް ބައިނޭންސް އެފްސީއޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުމުން އެ ވެބްސައިޓް ވަނީ އެފްސީއޭއިން  ބޭންކޮށްލާފައިއެވެ. 

ބައިނޭންސް އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ވަރުގަދަޔަށް ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ ގެ މުއާމަލާތުކުރާ ވެބްސައިޓެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް