ޕެއިޖް އާއި އޭނާގެ ބްރައިޑްސް މެއިޑުން--
މާބޮނޑިތައް ދޫކޮށް ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ޑޯނަޓް ބޮކޭ!
Share
ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ހެދުމާއެކު އަންހެން މީހާގެ އަތުގައި އޮންނަ އެކި ކުލަކުލައިގެ ހިތްގައިމު މާތަކަކުން ފަރުމާކޮށްފައި އޮންނަ މާބޮނޑި އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗެކެވެ.
Advertisement
ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ހެދުމާއެކު އަންހެން މީހާގެ އަތުގައި އޮންނަ އެކި ކުލަކުލައިގެ ހިތްގައިމު މާތަކަކުން ފަރުމާކޮށްފައި އޮންނަ މާބޮނޑި އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗެކެވެ.

ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު އެ މަލުން ޖަރީކޮށްފައި ހުންނަ ބޮކޭތަކަށް ވެސް އަންނަނީ އެކި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ.

މާބޮނޑީގެ ސަގާފަތް ދޫކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އުފަން ޕެއިޖް ކާކް ވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި މުޅިން ތަފާތު ބޮކޭއެއް ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ބޭނުން ކުރީ ޑޯނަޓުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބޮކޭ އެކެވެ.ޕެއިޖް އެ ޑޯނަޓް ބޮކޭ އޯޑަރު ކުރީ ޑެޒާޓް ބޮކްސް އިންނެވެ."ބްރައިޑަލް ޗިކް ގްލޭޒް" ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ބޮކޭ ޖަރީކޮށްފައި ވާއިރު ޕެއިޖްގެ ބްރައިޑް މެއިޑުން ވެސް ތިބީ ހަމަ ޑޯނަޓް ބޮކޭތައް ހިފައިގެންނެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް