ސޮވާޖް އެލެގްޒަރ ސެންޓު-
ސޮވާޖް އެލެގްޒަރ ލެކިއުޓުން ރާއްޖެއަށް ލޯންޗުކޮށްފި
Share
ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ ކްރިސްޓިއަން ޑިއޯއިންވަނީ ސޮވާޖްގެ މުޅިންއާ ސެންޓެއް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފައެވެ.
Advertisement

އެލެގްޒަރގެ ނަމުގައި މިފަހަރު މިނެރުނު ސެންޓަކީ މިސެންޓު އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މޮޅު ކޮލިޓީގެ އިންގްރީޑިއަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ހިތްދަމައިގަނުވާފަދަ ތަފާތު އަދި އަސަރުގަދަ ސެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައެވެ.

މި ސެންޓުގެ އުފެއްދުންތެރިޔާ ސޮވާޖް އެލެގްޒަރގެ ވަސްސިފަ ކޮށްދީފައިވަނީ ރަތްހަނދެއްފަދަ ތަފާތު އަދި މަދުން ނޫނީލިބެންނުހުންނާނެ ފަދަ ސެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ސޮވާޖްއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ފިރިހެން ސެންޓުތަކުގެ ތެރެއިން ލެކިއުޓުން ވިޔަފާރިކުރާ ކަސްޓަމަރުންގެމެދުގައިވެސް ވަރަށް މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ސެންޓެކެވެ. މިފަހުން ތައާރަފުކުރެވުނު ސޮވާޖް އެލެގްޒަރއަކީ ކުރިން ނެރުނު ސޮވާޖްއަށްވުރެ ގަދަވަހެއް ކަމުން، އެލެގްޒަރއަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގްބޫލުކަން އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ލެކިޔުޓަކީ ރާއްޖޭގެ ސެންޓުގެ މާކެޓަށް އަބަދުވެސް އެންމެފަހުގެ އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ކޮލިޓީގެ ސެންޓު، އޮރިޖިނަލް ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ވިޔަފާރިއެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ލެކިއުޓުން މިނެރުނު ސޮވާޖް އެލެގްޒަރ ބައްލަވައިގަންނަވާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ހާއްސަ ހަދިޔާވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ލެކިޔުޓު ފިހާރަ، ލެކިޔުޓް ހޮޓްލައިން 7696699  އަދި ލެކިއުޓްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ލެކިއުޓްގެ ސޯޝަލްމީޑިއާ ހުރިހާ ޕްލެޓްފޯމަކުންވެސް ސޮވާޖް އެލެގްޒަރ ބައްލަވައިގަންނަވަން ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް މިފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް