އެމްއެންޕީގެ ރައީސް ކާނަލް ނާޒިން ، ފޮޓޯ ވަގުތު އިމޭޖަސް
ދިވެހިންނަކީ ސަރުކާގައި ސަލާންޖަހަން ނުޖެހޭ ބަޔަކަށް ހަދާނަން: ނާޒިން
Share
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ، ސަރުކާރުގައި ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭ ދިވެހިންތަކެއްގެ މައްޗަށް މުޅި ދައުލަތް ބިނާކުރުން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް) މުހައްމަދު ނާޒިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

2023ގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް އެމްއެންޕީން ނިކުންނަނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް "ދިވެހިން ފުދުންތެރި" ބަޔަކަށް ހެދުމަށް.” ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ފުދުންތެރިން ދިވެހިންނަކީ ސަރުކާރުގައި ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭ ބައެއް ކަމަށާއި، އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ޕާޓީން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އެއް ނައިބު ރައީސް ކަމަށްވާ، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒްވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. 

އެމްއެންޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ނިންމާނީ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ އެކުލެވޭ މެންބަރުން ހިމެނޭ ޕާޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ލަފައާއެކު” އެމްއެންޕީ އުފެއްދުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ، އެހެން ޕާޓީތަކާއި ހިލާފަށް، ޕާޓީގެ ނުފޫޒުގަދަ މެންބަރަކު ބޭނުންވެގެން ސުލޫކީ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މެންބަރު ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެމްއެންޕީގެ އަސާސްތައް ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ގައުމުގައި މި ވަގުތު ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެ ޕާޓީގެ އަޒުމަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 10،000 މެމްބަރުން އެޕާޓީއަށް ހަމަކުރުމެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް