ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަކީ މިހާރުގެ ޓްރެންޑެއް…
ސަޅި ތުނބުޅި އެއް ބޭނުން ނަމަ މިކަން ކަމަށް އިސްކަންދީ
Share
ތުނބުޅި މަތިމަސް ހުރުމުން ފިރިހެނުންގެ ފިރިހެންވަންތަ ކަން އިތުރު ވެގެންދާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާގުވެއެވެ. ތުނބުޅީގެ އިސްތަށި ބޯކޮށް ވަރުގަދަ އަށް ފަޅާފައި ހުންނަ މީހުން ތިބޭ އިރު އަނެއް ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެ ދެރަވަނީ ރީތި ތުނބުޅި އެއް ނުހުންނާތީއެވެ.
Advertisement

ރީތި ތުނބުޅި އެއް ހުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު އަމިއްލަ އަށް ވެސް އޮންނަ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ބޮޑު ކަމަށް ބުނާއިރު އެއީ ދީނުގައި ވެސް އޮންނަ ސުންނަތެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފިރިހެނުން ފުރިހަމަ ތުނބުޅި އެއް ނުފަޅައިގެން އުޅެން ޖެހެއެވެ.

ރީތި ތުނބުޅި އެއް ބޭނުން ނަމަ ތެލާއި ފާޑު ފާޑުގެ ބޭސް ތައް ކެއުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލައަށް ކުރެވިދާނެ ކަން ކަން އެބަހުއްޓެވެ.

އެގޮތުން އިސްކަން ދެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.

* ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުން

* ރަނގަޅު ޑައިޓެއް ބައްޓަންކުރުން, ޕްރޮޓީން ގިނައިން އެކުލެވޭ އެއްޗެހި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކެެއުން ވަރަށް މުހިއްމު. 

* ގިނަ ގިނައިން މޫނު މަތި ދޮވެ އިސްތަށި ފަޅާފައިވާ ހިސާބު މަސާޖު ކުރުން

*ވިޓަމިން އީ އެކުލެވޭ އެއްޗެހި ކެއުން ގިނަ ކުރުން

* ފިކުރުތަކާއި ދުރުވެ ހަމަ ނިދި ހޯދުން

ރީތި ފުރިހަމަ ތުނބުޅި އެއް ބޭނުން ނަމަ އަޅެ މިކަން ކަމަށް އިސްކަންދީ ތަޖުރިބާ ކޮށްލަބަލާށެވެ. އަދި ރީތި ހިތްގައިމު ތުނބުޅި އެއް ހުންނަ ނަމަ އެ ތުނބުޅި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން އަބަދުވެސް ސަމާލުކަމެއް ދޭން ވާނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް