ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ޑޭޓާ ސިމް ތަކުން 3 ގުނަ އާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން -- ފޮޓޯ : ދިރާގު
ދިރާގުން އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި!
Share
ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ޑޭޓާ ސިމް ތަކުން 3 ގުނަ އާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ޑޭޓާ ސިމްތަކުގެ ހުރިހާ ޕެކޭޖަކުން އިތުރު ހަރަދަކާ ނުލައި 3 ގުނަ އާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު މިހާރު ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ. މި 

ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު 31 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.   

ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ޑޭޓާ ސިމްތަކުގެ ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރޭގައި މަހަކު 299 ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން 2999 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޕެކޭޖްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ޕެކޭޖެއްގެ މުއްދަތަކީ 

އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.  

ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ޑޭޓާ ސިމްގެ ޕެކޭޖްތައް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް ދިރާގު މޮބައިލް އެޕް ނުވަތަ ޕެކޭޖްގެ ކީވޯޑްޖެހުމަށްފަހު 343 އަށް އެސްއެމްއެސް އެއް ފޮނުވުމުން ޕެކޭޖް

އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ދިރާގަކީ އަބަދުވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޖިޓަލް ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް