ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑެއް
ދަނޑުވެރިކަމަށް އިތުރު ފަސް ރަށް ދޫކުރަން ނިންމައިިފި
Share
ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް އިތުރު ފަސް ރަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.
Advertisement

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި، ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ރޭ ރ.ކަނޑޫޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ހުސައިން ވިދާޅުވީ ދަޑުވެރިކަމަށް އިތުރު ރަށްރަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދޫކުރާ ފަސް ރަށެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނު ކުރާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށް 50 އަށްވުރެއް ގިނަ ރަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި އޯގަނިކް ފާރމިން އަށް ޑިމާންޑް އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

"އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސް އަކީ ތިބޭފުޅުން ދަނުވެރިކަމާއި އެކު ކުރިއަށްދާ އިރުގައި އޯގަނިކް ފާރމިންގ އަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކުރިއަށް ދިއުން. އޭގަ މާކެޓް އެބަައޮތް. އުފައްދާތަކެތި އަގު ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވެދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އޯގަނިކް ފާރމިންގ އަށް ރާއްޖޭގައި އޮތް ބާޒާރު ކުޑައެއް ނޫން" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާއިރު، ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކެމިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން، އެކިކަހަލަ ބަލި ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ޔުނިވާރސިޓީ އާއި ގުޅިގެން ދިރާސާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީންކޮށް ދަންނަވަން އަދި ނުކެރުނު ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ވަނީ ބާވަތްތަކެއްގެ ބަލި ފެތުރެމުން އެބަދޭ. ބައެއް މީހުން ޢަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލާއި ގުޅުމެއް ހުރުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެކަމުގެ ދިރާސާއެއް ހަމަދަމުން އެބަ ގެންދަން" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ތ.ކަނޑޫދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދަނޑުވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެގްރޯނެޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ " ދަނޑުވެރިޔާ " އަތްމަތީ ފޮތްވެސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް