ads
މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު-
އެޗްޑީސީގެ ދަށުގައި ހުޅުމާލެ ބޭއްވުމާ ބެހޭ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ ހައިކޯޓުގައި!
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިންވަން ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާތިލް ކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެޗްޑީސީން ދެކޮޅު ހެދި ފަހުންނެވެ. 

ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރި މައްސަލާގައި އެޗްޑީސީން ސިވިލްކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށހެޅުމުން ސިވިލްކޯޓުން ވަނީ މައްސަލަ ނިމެންދެން ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ހުއްޓުވާފައެވެ. 

ސިޓީކައުންސިލުން އިސްތިއުނާފު ކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ ހައިކޯޓުގައި އިއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

މިމައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރު އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދެން ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.

ސިވިލްކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރެފައި އޮތް ނަމަވެސް އެކޯޓަށް އެޗްޑީސީން ހުށަހެޅި އަސްލު މައްސަލަ ކުރިއަށް ދެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް