ads
ޕީޕީއެމްގެ 5000އަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން "ވަގަށްނެގި" ކަމުގެ ތުހުމަތު!
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްދޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުދި ޕާޓީތަކުންނާއި އަލަށް އުފެދުނު ޕާޓީތައް ހިމެނޭހެން، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް(ޕީޕީއެމް)ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 5000އަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން، ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެ ޕާޓީން ކޮށްފި އެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަދާއި، ފައިސާ ލިބޭ ޕާޓީތައް ބަޖެޓުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހިމަނަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލައިގެންނެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ މަދުވެގެން 10،000 މެމްބަރުން އެހާތަނަށް ހަަމަވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް މުހައްމަދު ތޮލާލު "ސީއެންއެމް" އަށް ވިދާޅުވީ، 5000 އެއްހާ މެމްބަރުން މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު މަދުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ބެލިބެލުމުން ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން އޮކްޓޫބަރު މަހު އެކަނިވެސް 2000 އެއްހާ މެމްބަރުން ލިސްޓުން މަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ޖެހިގެން އައި ނޮވެމްބަރާއި، ޑިސެމްބަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން މަދުވެފައިވާކަން ބެލިބެލުމުން ފާހަަގަކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް މިހާތަަނަށް 5000 އެއްހާ މެމްބަރުން މަދުވެފައިވާކަމަށް ލިސްޓުން ދައްކާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ލިސްޓުގައި 15 ފެބުރުވަރީ 2022ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަނީ 34368 އެވެ. ތޮލާލު ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްއިން ބަލަހައްޓާ ދަފްތަރުގައި 60،000 އަދި އިލްކްޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި 40،000 މެމްބަރުން ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. 

" އޮކްޓޫބަރާއި ހަމަޔަށް ދިޔައިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އުޅުނު އީސީ ލިސްޓުގައި 39000 ވަރު، އެކަމަކު އޮކްޓޫބަރު މަސްތެރޭ ފާހަގަކުރެވުނު 2000 އެއްހާ މެމްބަރުން ލިސްޓުން އަނެއްކާ ކުއްލިއަކަށް ގެއްލުނުތަން. އޭރު އަނެއްކާ އިތުރު ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން 35000 ހަމަކޮށްފަ އިންނާނީ. މިހާރު އަނެއްކާ ހުރީ 34368 ވަރު. އެހެންވީމަ މި ގެއްލުނު އަދަދު 5000އަށްވުރެ ގިނަ ވާނެ. މި ގެއްލުނު އަދަދަކީ މެމްބަރުންނަށް އެނގިގެން ސޮއިކޮށްގެން ދިޔަ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލައެއް ނެތް. އެކަމަކު ޕާޓީން އުނިވެ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ލާފަ ހުރީ އެމީހުންނަށް ނޭނގި. އެހެންވީމަ ސީދާ އެއީ ވަގަށް ނެގި މެމްބަރުން" ތޮލާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮލާލު ވިދާޅުވީ، ޕާޓީން އުނިވި މެމްބަރުންނަށް ގުޅައިގެން ބެލިބެލުމުން އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ ޕީޕީއެމްއިން ވަކި ނުވާކަމަށް ކަމަށާއި، އިތުރު ޕާޓީއަކަށްވެސް ސޮއިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަގަށް ނެގި ޕާޓީތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ޖޫރިމަނާކުރަންވެސް ޖެހޭނެކަމަށް ތޮލާލު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެ ޕާޓީން މެމްބަރުން ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުުހުމަތު ރައްދުވާ ޕާޓީތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވިނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޕާޓީން ބެލިބެލުމުން ޕާޓީގައި ކައުންސިލު މެމްބަރުންނަށް ދަންދެން އެ ޕާޓީތަކަށް ގެންގޮސްފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ތިން ޕާޓީއެއްގެ ނަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

"އަލަށް އުފެދުނު ޕާޓީއަކަށްވެސް ވަރަށް ގިނަ މެމްބަރުން ގޮސްފައި އެބައޮތް. އަދި ހަމަ ކުދި ނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ޕާޓީތަކަށްވެސް ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ގޮސްފަ އެބަހުރި. ކުއްލިއަކަށް މެމްބަރުން މިހެން އެ ގޮތަށް މެމްބަރުން ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހަކީ ފައިސާ ދޭ މަސް ވީމަ ޑިސެމްބަރު މަހަށް 10000 ހަމަކުރަންވެގެން ބައެއް ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރި މަސައްކަތްތަކެއް. އެހެން ގެންދިޔައިރު އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންވެސް ލާފަ" ތޮލާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮލާލު ވިދާޅުވީ ވަގަށް ޕާޓީތަކުން މެމްބަރުން ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ގެންދެވެނީ އީސީގައި ފިންގަޕްރިންޓް ވެރިފައި ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. ތޮލާލް ވަނީ 5000 އެއްހާ މެމްބަރުން އެހެން ޕާޓީތަކުން ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލާ އެކަން ކުރި ޕާޓީތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުމަށް ގޮވާލާ އީސީއަށް ޓެގްކޮށް ޓްވީޓްވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ޕީޕީއެމް ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ވަަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް އެ ޕާޓީން ތުހުމަތުކުރިއިރު، ވަރަށް ފަހުން އެމްއާރްއެމްއިންވެސް ވަނީ އެމީހުންގެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. އެ ޕާޓީން މެމްބަރުން ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރީ އަލަށް އުފެދުނު އެމްއެންޕީ އަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްއެންޕީން އެކަން ދޮގުކުރެއެވެ. 

ބޮޑެތި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި މެމްބަރުން ތިބި އަދަދު

  1. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ): 54782 

  2. ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް: 34368 

  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ(ޖޭޕީ): 20139

  4. އަދާލަތު ޕާޓީ 10589

  5. މޯލްޑިވްސް ރިޕޯމް މޫމްވްމެންޓް(އެމްއާރްއެމް) 2302  

  6. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)  8432 

  7. މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) 6769 

  8. ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) 3477 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް