ads
ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ޔޫއެފްއޯ ފެނުން އިތުރުވެއްޖެ، ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ: ޕެންޓެގަން
މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަ ވަރަށް މިހާރު ޔޫއެފްއޯ، "އަންއައިޑެންޓިފައިޑް ފްލައިން އޮބްޖެކްޓް" ފެނުން އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ވަރަށް ގާތުން ބަލާ، ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް، ޕެންޓަގަންގެ ނޭވަލް އިންޓަލިޖެންސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓާ ސްކޮޓް ބްރޭ ބުނެފި އެވެ.

އެމެރިކާގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި، ބައްދަލު ކުރައްވާ އޭނާ ދެއްކި ވާހަކައިގައި ބުނީ، މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ނުފެންނަ މިންވަރަށް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުން ޔޫއެފްއޯ ފެނުން އިތުރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިއީ އިންސާނުން ނޫން އެހެން ދިރުންތަކެއް ކާއިނާތުގައި އުޅޭ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

" ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތައް ކައިރިން 140 ޔޫއެފްއޯ އެއް ފެނިގެން މިހާތަނަށް ވަނީ ރިޕޯޓް ކުރެވިފަ. މިއީ އިންސާނުން ނޫން އެހެން ދިރުމެއް އުޅޭ ކަމުގެ ނިޝާނަށްވެސް ވެދާނެ. މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ." ސްކޮޓް ބްރޭ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ކުރި އަރާފައިވާ އަސްކަރިއްޔާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މި ފެންނަ ތަކެއްޗަކީ ކޯއްޗެއްކަން އެމެރިކާއަށް ވެސް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. 

ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ނޫން އެހެން ބައެއް ނުވަތަ "އޭލިއަނުން" އުޅޭ ނަމަ އެކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވާއިރު، ގޮތް ނޭނގޭ އުޅަނދުތަކެއް ވައިގެ ތެރެއިން ދަތުރު ކުރާ ވީޑިއޯ އެއްވެސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ. 

މިއީ ފާއިތުވެ ބައި ގަރުނުގެ ތެރޭވެސް ޔޫއެފްއޯ "އަންއައިޑެންޓިފައިޑް ފްލައިން އޮބްޖެކްޓް" އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިހާ ތަފްސީލްކޮށް މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

25%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް