ads
ކްރީމް ޖެހި ބަނަސް
ކްރީމް ޖެހި ބަނަސް، ނުކައި ހުރެވޭނެތަ؟
ހެނދުނުގެ ސަޔަށް އާމުކޮއް މީހުން ކައި އުޅެނީ ރޮއްޓާއި ރިހަ ނުވަތަ މަސްހުނި ފަދަ އެއްޗެއްސެވެ.

 ބަނަހަކަށް ވާން އެނގޭހެއްޗެވެ؟ 

ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ކްރީމްޖެހި ބަނަސް ކިހިނެތް ވާނީ؟ މެންދުރު ނާސްތާއަސް ބަނަސް ކިހިނެތް ވަނީ؟ ހަވީރު ސަޔަސް ވެސް ކްރީމް ޖެހި ބަނަސް ކިހިނެތް ވަނީ؟  ރޭގަނޑު ނިދުމުުގެ ކުރިން ވެސް ކްރިމްޖެހި ބަނަސް ކިހިނެތް ވަނީ؟

ތި ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ކައި އުޅޭ ބަނަސްގެ ވާހަކައެވެ. އާއެކެވެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ބަނަސް ވަރެއް ހަމަނެތެވެ. ގެރިކިރު ނުވަތަ ބަޓަރާ ޖޭމާ ޖަހައިގެން ވެސް ކާން ވެސް އެވަރެއްނެތެވެ. 

އާމުކޮށް ހަވީރުގެ ސަޔަށް ބަނަސް ކާ މީހުން އުޅެއެވެ. އެހެން ނަމަ ވެސް މި ފަހަރު ހެނދުނުގެ ސަޔަށް ބަނަސް ބަދަލްކޮށް ޓްރައި އެއް ކޮއްލަމާހެއްޔެވެ. މެންދު ކެއުމަށް ވެސް ކްރީމްޖެހި ބަނަސް އަޅެ ނިކަން ޓްރައިކޮށްލަބަލާށެވެ. 

އެހެންކަމުން މި ބުނާ ކުޑަ ގޮތައް ބަނަހަކަށް ވެދާނެއެވެ. 

36%
ކަމުގޮސްފި
27%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
36%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް