ads
ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ހާއްސަކޮށް ގެނައި ބަސްތައް
ކޭޝްކާޑު، ނޫނީ ފޯނު ޖައްސަލައިގެން ބަސް ދަތުރުކޮށްލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ
ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަތުގައި އޮންނަ ކޭޝްކާޑު ނުވަތަ ފޯނު ބޭނުންކުރެވޭނެ ނިޒާމެެއް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް"ގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގަައި ފެށުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރައީސްގެ އިރުޝާދާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަމަޖައްސަމުންދަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީގެ ފަސޭހަކަމާއި ވެސް އެކު ކަމަށެވެ. 

“ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތުގަ އޮންނަ ބޭންކު ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތް ކޮންމެ ތަނަކުން ޓިކެޓު ކަނޑާގެން ދަތުރުކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަދޭނަން. އަދި ސްމާޓު ފޯނެއް އަތުގަ އޮތިއްޔާ އެ ޖައްސާލާފަ ވެސް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ” އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓަޗް އެންޑް ގޯ އަދި ކިއުއާރް ކޯޑުން ޓިކެޓު ކަނޑައިގެން ބަހުގެ ދަތުރުކޮށްލުމުގެ ފަސޭހަކަން މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީދާ އެކަން ހަމަޖެހޭނެ ތާރީހެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އަދި މާސްޓަކާޑުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނު ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިޔާތުގައި އާޒިމް ވަނީ ޖުލައި މަހު މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު ވެސް ދެއްވާފަ އެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް