ފޮޓޯ އުރީދޫ:-
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިޔޯރީ އަށް
Share
އުރީދޫ އިން ސުޕަ ނެޓްގެ ހިދުމަތް ގދ. ފިޔޯރީއަށް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

ދާދި ފަހުން ވަނީ އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަޕްގްރޭޑްކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލުގެ ދަށުން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސް ގުނަ އިތުރު ސްޕީޑާއެކު ސަތޭކަ އިންސައްތަ އާއި ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ އަދި ކުރިއަށްވުރެ ހަލުވި ތްރޮޓްލް އިންޓަނެޓް ސްޕީޑްވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

"ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތަކާއެކު ފުރިހަމަ ޕެކޭޖްތަކެއް ލިބޭނެ،" -އުރީދޫ-

ފިޔޯރީގެ ކުރިން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ގދ ދިގުރަށަށް ވެސް މި ހުދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފައެވެެ.  

ސުޕަރނެޓް ގެންގުޅުއްވާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ޑޭޓާ ރޯލް އޯވަރގެ ޙިދުމަތާއެކު މަސް ނިމޭއިރު ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ އަނެއް މަހުގެ ޕެކޭޖް އިންކްލޫސިވް ޑޭޓާ އަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް