ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު---
އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލި، ހަރަދުކުޑަކުރަން ރާއްޖެއިންވެސް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި
Share
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލި ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައްވެސް ދެކޮޅުނުޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެ، ހަރަދުކުޑަކުރަން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ސަރުކާރުން އަޅައިފި އެވެ.
Advertisement

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ސޮއިކުރައްވައި މާދަމާއިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން އަންގާ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވި ސާކިއުލާގައި ބުނެފަައިވަނީ، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު އުފުލެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހަރަދުތައް އިތުރަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކޮށްފިނަމަ ޑެފިސިޓް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އޭރުން ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރު ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެ ބުރަ އުފުލުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުކުރުމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ސާކިއުލާގަ ވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، ސާކިއުލާގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުރިން އަދާޒާކުރި މިންވަރަށް  ވުރެ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވަމުން ދާތީ، ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ އާއި ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު ދިމާނުވެ، އިތުރު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންވެސް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ހަރަދުކުޑަކުރަން މާދަމާއިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން އަންގާފަވާގޮތް:

  • އާ މަގާމެއް އަދި އާ އެލަވެންސް ދިނުން ހުއްޓާލުމާއި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާލިބޭ ގޮތްތައް މަދުކުރުމާއިއެކު، މުސާރާއިގެ ކުރިއެރުން ނުދިނުން
  • ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުން
  • އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް އާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކުރުމަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް، އަދި މަރާމާތުފަދަ ކަންކަމަށް ހަރުދުވާ މިންވަރު 5،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން
  • އާ ސްކޮލަޝިޕްތައް ދިނުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމާއި، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 5،000 އަށް ވުރެ އިތުރަށް ހަރަދުވާނަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން
40%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
40%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް