9724
CONFIRMED

DEATHS
8261
RECOVERED
🌏30,685,001
INFECTED
🌏20,922,189
RECOVERED
🌏955,843
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ: ސަން
އިންޑިއާ އެމްބެސީ ކައިރިއަށް އެއްވާނެ ކަމަށް ލަތީފް ބުނެފި
Share
މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީކައިރިއަށް އެއްވާނޭ ކަމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަތީފް ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. 

އެގޮތުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް އަތްގަދަ ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ދޭހަވާފަަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީ ކައިރިއަށް އެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

މީގެ ކުރިންވެސް ޕީޕީއެމުން ބޭއވްި ޖަލްސާއެއްފައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ނިކުންނާނީ ހަތިޔާރު ތޫނުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. 

12%
ކަމުގޮސްފި
4%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
76%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
8%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް