މެކްސިކޯގެ މަގެއްގެ މަތި
ކައިވެނި ކުރެވުނީ ދައްތަ އާއި ކަން އެނގުނީ ހަތް އަހަރު ފަހުން
Share
ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅެމުން ދަނީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ އާއި ކަން ހަތް އަހަރު ފަހުން އެނގުމުން ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.
Advertisement

މެކްސިކޯގެ އަވަށެއްގައި ހިނގި މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި މިހާރު ކޮށްފައި ވާއިރު، މި ދެމީހުންނަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. 

މި ދެމީހުންނަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެ މީހުންކަން އެނގުނީ، އަންހެން މީހާގެ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް ފިރިހެން މީހާގެ މަންމަ އަށް ފެނުނު ހިސާބުން އެމީހުންގެ ގެއްލުނު ދަރިއަކާއި ވައްތަރުވުމުންނެވެ. 

"ފިރިހެން މީހާގެ މަންމަ އަށް މީގެ ކުރިން ލިބުނު އަންހެން ކުއްޖެ އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގައި ވަނީ ގެއްލިފަ. އޭރު އެ އަންހެން މީހާ އަށް އިތުރު ދަރިއަކު ވަނީ ލިބިފަ. އެއީ މި ފިރިހެން މީހާ. އަންހެން ކުއްޖާ ގެއްލުނު ފަހުން އޭނާ މަރުވެފައި ވާކަމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ބުނި. އެހެން ނަމަވެސް ދާދި ފަހަކުން އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް ފިރިހެން މީހާގެ މަންމަ އަށް ދައްކާފަ. ފޮޓޯ ފެނުމުން އެއީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ގެއްލުނު ދަރިފުޅު ކަމަށް އޭނާ ބުނި. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހެދި ޑީއެންއޭއިން ދެއްކީ އެއީ އޭނާގެ ދަރިއެއް ކަމަށް. އެހިސާބުން އެނގުނީ މިއީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެމީހުން ކަން." އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ އަންހެން މީހާގެ ދަރިފުޅު އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގައި ގެއްލުނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަންހެން މީހާ ބުނެފައިިނުވެ އެވެ. 

މި ކަން އެ ދެމީހުންނަށް އެނގުމުން އެމީހުން ވަނީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ދެމީހުންނަށް ލިބުނު ދަރިން އެކުގައި ބަލާ ބޮޑުކުރާނެ ކަމަށާއި، ދަރިންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް އުނިވިޔަ ނުދޭނެ ކަމަށް އެ ދެމީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

9%
ކަމުގޮސްފި
74%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
9%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
9%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް