ads
ރައީސް ސޯލިހު، ސައުދީގެ ކޮމާސް މިނިސްޓަރާއެކު
ރައީސް ސޯލިހުގެ ހައްޖު ދަތުރުފުޅުގައި ސައުދީގެ ކޮމާސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް މިހާރު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ރައީސް ސޯލިހު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެގައުމުގެ ކޮމާސް މިނިސްޓަރު މާޖިދު އަލް ގަސާބީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

މި ދެބޭފުޅުން ބައްދަލުވުން ބާއްވާފަވަނީ، ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް މިނާއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގަ އެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެއާއި ސައުދީގެ ގުޅުން ހާއްސަކޮށް ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވި އެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ސައޫދީ ސަރުކާރުން އެމަނިކުފާނަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ސައޫދީ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ވަފްދަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ މެހެމާންދާރީ ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް