ads
3 އޮގަސްޓް 1972 ގެ ދެންނެވުމެއް
ތާރީޚުން 3 އޮގަސްޓް
3 އޮގަސްޓް 1980 މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލާއި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި، ސްކޫލުގެ ދިދައާއި ގައުމީ ދިދަ ނަގަން ފަށައި، އަދި ސްކޫލް އެސެމްބްލީ ބާއްވާ، ސްކޫލުގެ ލަވައައި ގައުމީ ލަވަ ކިޔަން ފެށީ 3 އޮގަސްޓް 1980 އިން ފެށިގެންނެވެ.

3 އޮގަސްޓް 2010

ފަނޑިޔާރުންނާއި ބެހޭ ބިލު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށާއި، އެކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި ޑީއާރުޕީއަށް ވެސް އަންގާފައިވާނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވީ 3 އޮގަސްޓް 2010 ގައެވެ.

3 އޮގަސްޓް 2017

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވުނު "ފެހިރެސް" ނެއިބަރހުޑް ޕާކާއި، "ފަހިވެނި" އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ހުޅުއްވައިދެއްވީ 3 އޮގަސްޓް 2017 ގައެވެ.

3 އޮގަސްޓް 2021

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހައި މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ޖަހަންޖެހޭ ވެކްސިންގެ ޑޯޒުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވީ 3 އޮގަސްޓް 2021 ގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް