ނޮޅިވަރަމްފަރު
ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ
Share
ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާފަވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، އެމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ ނުވާކަމަށެވެ.

“ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި ދެ ފިރިހެނުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލަ އެއް ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފަވޭ. އެމައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ، މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން” ފުލުހުން މިރޭ ބުންޏެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްް މިފަހުން އަންނަނީ ފެންމަތިވަމުން ނެވެ. މި ވީޑިއޯތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން، ފުލުހަކާއި، ޓީޗަރުުންތަކެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާއިރު، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއް ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކުވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ.

36%
ކަމުގޮސްފި
9%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
45%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
9%
ވަރަށް ސަލާމް