ads
ރައީސް ނަޝީދު: ފޮޓޯ--- ދިޔަރެސް
ރައީސް ނަޝީދު ހަތިޔާރު ބަހައްޓަވާ ބަލި ގަބޫލު ކުރެއްވީތަ.؟
ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަދި ހަނދާނުން ފިލައިގެން ދާނެ ހެނެއް ހިޔެއް ނުވެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު އެންމެ ލޯބިވާ "ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު" ގެނައުމަށް ކުރިމަތި ލެއްވީ، އެކަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޮތުމުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު އެދުވަހު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ރައީސް ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުމަކީ ކުރުން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ނިކުންނެވީ، އެކަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އެކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ކަމެއްގަ ނުނިކުންނަން ނާކާމިޔާބު ވެދާނެ ކަމަށް ވިސްނައިގެން. އަޅުގަނޑު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއި ވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުން މިދަނީ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިދަނީ، ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުމުގެ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ތާއިދާއި އެކު ބަދަލު ކުރާނަން." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު މިކަމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން އަންނަ އެއްވެސް ސިޔާސީ ލީޑަރެއް އެކަމަށް އެއްބަސްވި ތަނެއް ފެނިގެން ނުދިޔަ އެވެ. އެމަނުކުފާނުގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުންވެސް އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދިޔަ އިރު، އެބޭފުޅާ އާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްގަލަކަށް އަރަން ބޭނުން ނުވާ އެތައް ބަޔަކުވެސް ވަނީ ބަރަލުމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމަށް އެފަރާތްތަކުން ނުރުހޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށި އެމްޑީޕީގެ ހަތަރު ވަނަ ކޮންގްރެސް އަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ އެވެ. ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުން މެންދުރުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތުވެސް ރައީސް ނަޝީދު ގެންދެވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ފޮނި މީރު ކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ގޮތް ދޫނުކުރައްވާ އެތައް ބަޔަކަށް ގޮންޖައްސަވާ ރުޅި މޫނު ހައްދަވައިގެން ހުރެ އެމަނިކުފާނު ދިޔައީ، ނިޒާމު ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ. 

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު, ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ނިޒާމް ބަދަލުކުރަން ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއިން ވެސް ތާއިދު ކުރާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.  

އެ ވާހަކަތަކަށް ރަށްދުދެއްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުނުކޮށް ފިނަމަ، 42 އިންސައްތަ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ހަމަ އެދުވަހު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. 

"އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އޮނިގަނޑުގެ ބަދަލާއި ނިޒާމުގެ ބަދަލު ނުގެނެވިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 42 އިންސައްތަ މެމްބަރުން ސަރުކާރަކަށް ވޯޓު ނުދޭނެ" މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގަދަ ބަސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. 

"ރައްޔިތުން އެދޭ ރަނގަޅުގޮތް އެނގޭނީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް. އެގޮތް ހޯދޭނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން. އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން އެދޭ ގޮތަކީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް. ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި އެހުމަކީ އެކަކަށްވެސް އިންކާރުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން" ރައީސް ނަޝީދު މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަމަ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ބެހޭވެސް ކަމެއްް ނޫންކަމަށާއި، އެ މަަަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަދެވަޑައިގަންނަވަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. 

"ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް، މުށް ބާރުކޮށް ނުވަތަ މި ބާވަތުގެ ނިޒާމީ ވާހަކައަކަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ވަދެވަޑައިގަންނަވާކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ޖެހިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ. މިއީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އާއި ބެހޭވެސް ވާހަކައެއް ނޫން ހަގީގަތުގައި،" މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފެށިގެން ރައީސް ނަޝީދަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ މޮޅު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދެވި އެވެ. އެއާއި ވިއްދާ ރައީސް ސޯލިހު ވެސް ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ބަސްތައް ބުނަމުން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެ އެވެ. 

އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު އަޑުއިވިގެން މިދިޔައީ، ރައީސް ނަޝީދު ގޮތް ދޫކުރެއްވި ވާހަކަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި އުއްމީދުތައް ފެނަށް ވެގެން ދިޔަ ވާހަކަ އެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހު ރައީސް ނަޝީދުގެ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް ރައީސް ނަޝީދު މިވަނީ، ހަތިޔާރު ބަހައްޓަވާފަ އެވެ. ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ ކުއްލި މަޝްވަރާއަށް ފަހު ރައީސް ނަޝީދުގެ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވަން ރައީސް ނަޝީދު ނިންމެވީ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ. 

އެހެން ކަމުން މިއަދު ރައީސް ސޯލިހުގެ ކުރިމަތީ، ރައީސް ނަޝީދު ހަތިޔާރު ބަހައްޓާ ބަލި ގަބޫލު ކުރެއްވީތޭ އެވެ.؟

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް