ads
ގައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ގައުމިއްޔަތަކީ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން: ރައީސް ސޯލިހު
ގައުމަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބޭރުން އެތެރެ ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ގައުމިއްޔަތަކީ، އެއްވެސް ތާކުން އިމްޕޯޓް ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ، ދިރިއުޅޭ އިންސާނުން ނެތި، ފަޅަށް އޮންނަ ކިތަންމެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކީ، ގައުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ގައުމެއް ނެތަމަ، ގައުމިއްޔަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމިއްޔަތަށް ފުރާނައެޅި، ދިރުން ލިބިގެން ދިޔަީ، ދިވެހިންގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންނަކީ އަސްލާ ނަސްލުން އެއްބައެއް ކަމަށާއި، އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގެ ދަށުގައި ތިބެ، އެންމެން ފިދާވާ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބޭރުން އެތެރެ ކުރެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ގައުމިއްޔަތަކީ، އެއްވެސް ތާކުން އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. 

"އާދަކާދައާ ބަހުރުވަ އެކައްޗެއް. އެކަކަށް ޖެހޭ ބޮޑު ކަމެއްގަ، އަނެކުން ހިއްސާވި ގައުމެއް. އެއް ބަދިގޭގެ ތެލީގެ ފުލުގާ، އުނދުޅިން ޖެހޭ އަޑު އިވިއްޖެނަމަ، އަނެއް ބަދިގެއިން ކާތަކެތި ގެނެސްދޭ ބައެއް. ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު ޒީނަތްވެދާ، މިދެންނެވި އަގުބޮޑު ގަހަނާ ގެންގުޅުނު އެހެން ބަޔަކު، މިދުނިޔޭގާ މަދުވާނެ. ބޭނުންވާ އެއްޗެއް، ބޭރުން އެތެރެ ކުރެވިދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް، ގައުމިއްޔަތަކީ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން." ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ، ގައުމިއްޔަތަކީ އެތެރޭގައި އުފެދި، ހެދި ބޮޑުވެ، ޒަމާން ތަކަކުން، އާރުލާ އަހުލާގާއި، ރިވެތި އުޅުމާ ސުލޫކު ކަމަށެވެ. އަދި އެބައެއްގެ މެދުގާ އާލާވެފާ އޮންނަ، ރަނގަޅު ގޮތާ ފޮތަކީ ގައުމިއްޔަތު ކަމަށާއި ގައުމިއްޔަތަކީ، ގައުމުދެކެ ވާ ލޯބި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ދުވަހުގެ އުފަލަކީ ތަފާތު އުފަލެއް ކަމަށާއި، 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ އިހުތިފާލަށް، އުތީމަށް އާދެވުމުން ލިބޭ އުފާ، އަދި މާ ތަފާތު ކަމަށެވެ. 

"އަލްސުލްތާނުލް ގާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އައުޒަމް، ސިރީސަވާދީއްތަ މަހާރަދުން، ނުވަތަ ބޮޑު ތަކުރުފާނު ކިޔަސް، އުތީމު މަހާރަދުން، ނޫނީ ގާޒީ ރަދުންގެ ނަން ދިނަސް އެއީ މިއުތީމުގެ އުނގުން އުފަންކުރި، އެންމެ އަގުހުރި، ދިވެހި ޖައުހަރު. ރަށަކުން ނުވަތަ އަތޮޅަކުން، ގައުމަކަށް ދޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިނީ، މިފިޔަވަޅު މަތީގާ އަޅުގަނޑު މިހުރި، އުތީމުގެ ފަސްގަނޑުން. ވައިފެންހެޔޮ، ރާއްޖޭގެ އުތުރާ މިބޮޑު ތިލަދުންމަތިން." ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް