ads
ދުވާފަރު، ދަރަވަންދޫ އަދި ތޮއްޑޫގެ މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
91 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދުވާފަރު، ދަރަވަންދޫ އަދި ތޮއްޑޫގެ މަޝްރޫއުތައް
ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ތިން މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ތިން މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކުރުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރ. ދުވާފަރު އަދި ބ. ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަ އާދަމް އާޒިމެވެ.

އއ. ތޮއްޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އާ ހަވާލުވި ސާސް-އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސައުދުﷲ އަހުމަދެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ.

ރ. ދުވާފަރު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:

 • ބަނދަރު ފުންކުރުން - 39،135.00 ކިއުބިކް މީޓަރު (މެދު ދިޔައިން ފެށިގެން 3.0- މީޓަރު ހަމަވާ ވަަރަށް)
 • 1.5x154 މީޓަރުގެ ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުން

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 11.43 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ހަވާލުކުރާ ގޮތަށެވެ.

ބ. ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:

 • ބަނދަރު ފުންކުރުން - 1،843.00 ކިއުބިކް މީޓަރު (މެދު ދިޔައިން ފެށިގެން 3.0- މީޓަރު ހަމަވާ ވަަރަށް)
 • އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ބަނދަރުގެ ބޭސިން ފުންކުރުން - 30،504.00 ކިއުބިކް މީޓަރު (މެދު ދިޔައިން ފެށިގެން 3.0- މީޓަރު ހަމަވާ ވަަރަށް)
 • 352 މީޓަރު ބޮޑުހިލައިގެ ބޭރުތޮށި ލުން
 • 83 މީޓަރު ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
 • 24 މީޓަރު ބޮޑުހިލައިގެ ގްރޮއިން ޖެހުން
 • 248 މީޓަރު އެއްގަމުތޮށި ލުން
 • 248 މީޓަރު ސްކޯރިންގް އެޕްރޮން ޖެހުން
 • 2 ނެވިގޭޝަން އެއިޑް ގާއިމުކުރުން
 • 74 މޫރިންގް ރިންގް ހަރުކުރުން
 • 34 މޫރިންގް ބޮއި ހަރުކުރުން
 • އެކްސެސް ޕްލެޓްފޯމް އެޅުން
 • 140x2 މީޓަރު ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުން
 • 10 މަގު ބައްތި ހަރުކުރުން
 • 2،104.00 އަކަ މީޓަރު ޕޭވްމަންޓް ހެދުން

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 59.91 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ހަވާލުކުރާ ގޮތަށެވެ.

އއ. ތޮއްޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:

 • 750 މީޓަރުގެ ޖިއޯޓިއުބް ރިވެޓްމަންޓެއް ގާއިމުކުރުން
 • 17،000 ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެލިން ގޮނޑުދޮށް މުއްސަނދިކުރުން

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް ސާސް-އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 20.33 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ހަވާލުކުރާ ގޮތަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް