ads
ފިޔޯރީ އަދި މަޑަވެލީ އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދެ ރަށެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓެއްގެ މަސައްކަތް ފެނަކައަށް
ދެ ރަށެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފެނަކަ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގދ. ފިޔޯރީ އަދި ގދ. މަޑަވެލީގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށެވެ.

އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފެނަކަ އާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޔާމީނެވެ. ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދެވެ. 

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެ ރަށުގައިވެސް ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

  • 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓް
  • ދެ އައިސް ޕްލާންޓް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ 170 ދުވަސް
  • ކޮންމެ އައިސް ޕްލާންޓެއްގެ އަގަކީ 4.89 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ރ. މަޑުއްވަރި، ބ. ތުޅާދޫ، ޅ. ފެލިވަރު، ކ. ގާފަރު، ފ. ފީއަލި، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ސ. ހުޅުމީދޫގައި ދެ އައިސްޕްލާންޓް ހިމެނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދަނީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު 15 އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް