ads
ރައީސް ސާލިހު އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު
ފިނޭންސްގެ ހުއްދަނެތި އާމަގާމުތައް ނުފުއްދުމަށާއި، ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން އަންގައިފި
ފިނޭންސްގެ ހުއްދަނެތި އާ މަގާމުތައް ނުއުފެއްދުމަށާއި، މުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކަށް ހަރަދުކުޑަކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީރު ސޮއިކުރައްވައި، އިއްޔެ ނެރުނު ސާކިއުލާގައި ވަނީ ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީހަކުން އެ ސާކިއުލާއަށް އަމަލުކުރުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި މިއަަހަރުގެ ބަޖެޓު މިހާރަށް ވުރެ ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ސާކިއުލާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ސާކިއުލާގައި އަންގާފައިވަނީ:

  • ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ނެތި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް އެއްވެސް އާ މަގާމެއް ނުއުފެއްދުމަށް
  • ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު، އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނައުމަށް
  • ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި ވީނަމަވެސް، މިހާރު ދޭން ފަށާފައިނުވާ އެއްވެސް އާ އެލަވަންސެއް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ނެތި ދޭން ނުފެށުމަށް
  • ފިނޭންސްގެ ހުއްދަނެތި މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް
  • ރަސްމީ ގަޑީގެ ބޭރުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނޫނީ އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް
  • ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް
  • ވައިގެ މަގުން ކުރާ 35،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުގެ ދަތުރުތައް ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްގެ ގުޑްސް އެންޑް ސާވިސަސް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ހުއްދައާއެކު ކުރިއަށް  ގެންދިއުމަށް
  • ސްކޮލާޝިޕް ސްކީމްތަކުގެ ބޭރުން އެއްވެސް އިތުރު އާ ސްކޮލަޝިޕެއް ނުދިނުމަށް 
  • ރާއްޖޭން ބޭރުން ހުރިހާ ހަރަދެއް ލިބޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ޓްރެއިނިންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް

ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުވެފައެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލި، ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައްވެސް ދެކޮޅުނުޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެ، ހަރަދުކުޑަކުރަން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރުންސުރެ އަންނަނީ އަޅަމުން ނެވެ. ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އަންގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަސްތެރޭގައި ވެސް ފިނޭންސުން އޮފީސްތަކަށް ސާކިއުލާއެއް ފޮނުވި އެވެ. 

އެ ސާކިއުލާގައި ވެސް ބުނެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު އުފުލެމުންދާ ދަނޑިވަޅުގައި ހަރަދުތައް އިތުރަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކޮށްފިނަމަ ޑެފިސިޓް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އޭރުން ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރު ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ބުރަ އުފުލުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުކުރުމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ސާކިއުލާގަ ވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، ސާކިއުލާގައި އޮތީ ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުރިން އަދާޒާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވަމުން ދާތީ، ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ އާއި ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު ދިމާނުވެ، އިތުރު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންވެސް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް