ޕިއާސް މޯގަން އަދި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ދަނޑުން ފޭބިއަސް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ސައުދީ ދެކެ ލޯބިވޭ: ޕިއާސް މޯގަން
Share
ޕޯޗުގަލްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދަނޑުން ފޭބިއަސް ސައުދީީދެކެ ލޯބިވާކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރެޒެންޓަރު ޕިއާސް މޯގަން އެވެ މޯގަން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

މޯގަން ބުނީ ސައުދީގެ ރިއާދަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދިޔަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ދެ މީހުން ފޯނުން މެސެޖުކޮށް ހަދާކަމަށެވެ. 

ރޮނާލްޑޯ ސައުދީގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ސޮއި ކުރީ މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެގްރީމަންޓަށް އަަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، 2025 ވަނަ އަަހަރުގެ މޭ/ޖޫން ހިސާބަށް އެގްރީމަންޓު ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ. މި އެގްރީމަންޓުގެ ސަބަބުން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބޭ ކުޅުންތެރިއާއަށް ވެފައެވެ. އޭނާގެ މުސާރައަކީ 213 މިލިއަން ޑޮލަރު އެވެ.

your imageރޮނާލްޑޯ އަލްނަސްރުގައި 

ރޮނާލްޑޯއަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އިހާނަތިކޮށް ހިތައި އެނާއަށް މަލާމަތް ކުރާކަން އޭނާ ހާމަ ކުރީ މޯގަން އާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓަވިއުއެއްގެތެރޭގަ އެވެ. އެ އިންޓަވިއުއަށްފަހު މައްސަލަ ހޫނުވެ ރޮނާލްޑޯގެ އެގްރީމަންޓު މެންޗެސްޓާ ޔުނިއަޓެޑުން ނިމުމަކަށް ގެނައެވެ. 

"އަޅުގަނޑު ކުރި އިންޓަވިއުއަކުން އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިއާއަށް ރޮނާލްޑޯ މިއަދު އެވީ. ރޮނާލްޑޯ އެކުރާކަމަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އަބަދު ވެސް ކުރަމުން ގެންދާ ކަންތައް. އެއީ މެސީއާ ވާދަކުރުން. އަދި އެންމެ ބޮޑު އަގުގައި ރޮނާލްޑޯ ސޮއިކުރުމުން އެއީ މެސީއަށްވުރެ ކުރިއަށް ދިއުން. އަދި ސައުދީއަށް އޭނާ ސޮއިކުރި ކުރި ވަގުތު ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު. އެއީ މެދުއިރުމަތީގައި ފުޓުބޯޅައަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ވަގުތެއް. ގަތަރުގައި ވޯލްޑްކަޕް ވެސް ބާއްވައިފި. މޮރޮކޯއިން ސެމީ ފައިނަލަށް ވެސް ގޮސްފި. ސައުދީން ވަނީ އާޖެންޓީނާ ވެސް ބަލިކޮށްފައި،" މޯގަން ޓެޓްލަރ މެގަޒިން އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

your imageރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ތެރެއިން

މޯގަން ބުނީ ރޮނާލްޑޯ ހުރީ މެންޗެސްޓާ ޔުނިއަޓެޑުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ނުފެނިފައިކަމަށެވެ. އެއީ ކުލަބުގެ މެނޭޖަރާ މަތީ ރޭންކުގެ އޮފިޝަލުން އޭނާއަށް މަލާމަތްކޮށް އަދި ފުރައްސާރަކޮށް ހަދާތީ އެވެ. 

އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއް ނުވަތަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 'ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން' އަނެއްކާ ވެސް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފެންނާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

57%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
29%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް