ads
ގެއްލިގެން ހޯދާ މުޙައްމަދު އާސިރު އިސްމާޢީލް
ގެއްލިގެން ހޯދާ އާސިރު ދިޔައީ އެއާޕޯޓަށް، ފުރައިގެން ނުދޭ!
މިމަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ/ގަސްކަރަ، މުހައްމަދު އާސިރު އިސްމާއީލް މާލެއިން ޓެކްސީއެއްގައި އެއާޕޯޓަށް ދިޔަކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ ފުރައިގެން އެއްވެސް ތާކަށް ދިޔަކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ދެންމެ މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި، ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ބެލުމުގެ ތެރެއިން، ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 19:20 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅުމާލޭ ފެރީޓާމިނަލް ސަރަހައްދުން ހުދުކުލައިގެ ޓެކްސީއަކަށް އަރާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޓެކްސީ އެއާޕޯޓް ޓާމިނަލަށް މަޑުކުރުމުން އޭނާ ޓެކްސީން ފައިބައިގެން އެއާޕޯޓް ޓާމިނަލަށް ވަންނަ މަންޒަރު ފެނުނު ނަމަވެސް އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަދި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ދަތުރުކުރިކަން އެނގެން ނެތްކަމަށެވެ.

"އޭނާ އެއްވެސް އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ދިޔަކަންވެސް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގިފައެއް ނުވޭ" ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުންބުނީ މާލެއާއި އެއާޕޯޓްގެ އިތުރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ބަލަމުންދާކަމަށާއި އާސިރު ހޯދުމަށް އަތޮޅުތެރޭގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އާސިރު ގެއްލިގެން ހޯދާތާ މިއަދަށް ވަނީ އަށް ދުވަސް ވެފައެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް