'ނޭޝަނަލް އެޗްއާރު ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ 2023' ގައި ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ވެރިން ވާންޖެހޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކަން ލުއިފަސޭހަކޮށްދޭ ބަޔަކަށް: ފަޒްނާ
Share
ވެރިން ވާންޖެހޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކަން ލުއިފަސޭހަކޮށްދީ އެހީތެރިވެދޭ ބަޔަކަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ފަޒްނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެޗްއާރު ޕްރޮފެޝަނަލްސް (މާޕް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 'ނޭޝަނަލް އެޗްއާރު ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ 2023' ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ފަޒްނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރަނގަޅު ވެރިންނަކީ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާތަކާއި އާއިލީ ޒިންމާތައް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފްލެކްސިބަލް ޓައިމްއާއި ގޭގައި ހުރެ މަސައްކަތްކުރުން ފަދަ ލުއިފަސޭހަތައް ހޯދައިދިނުމަށް ބާރުއަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަމުގައެވެ.

ވަޒީފާއާއި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހާސްކަން ކުޑަ މަސައްކަތު މާހައުލެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފަޒްނާ އެދިވަޑައިގެންނެވީ ވެރިން މުވައްޒަފުންގެ ސިއްހަތަށާއި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ސަމާލުކަންދީގެން ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށެވެ.

your image'ނޭޝަނަލް އެޗްއާރު ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ 2023' ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ފަޒްނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ގައުމީ ތަރައްގީގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރު ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ އާއި ދަރިއަކު ލިބުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ އާއެކު މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުނއ މިހާރު ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އެ ޗުއްޓީތައް ދިނުމަށް ބޭނުން ނުވާކަން އަދިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އާއިލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމާއި ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީއަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމުގައި ނުހެދުމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަނާ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ފަޒްނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާއި ހިއުމަންރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިންނާއި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން، މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވީ، މަސައްކަތުގެ މާހަލުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށާއި ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ.

އެކަމަނާ ވަނީ، މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެކަށޭނަ ފަސޭހަ ގޮތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އަޑުއަހާނެ ގޮތްތައް ބެލުމަށް، މި ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މިފަދަ ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި މި ކޮންވެންޝަން އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތްތަކަށް އެކަމަނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް