ads
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުގެ 2.4 ކިލޯއަށްވާ ފައިސާއިން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައި - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރާއި ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް އާންމުކޮށްފި
ކުރިއަށް ރޯދަ މަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރާއި ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުގެ 2.4 ކިލޯއަށްވާ ފައިސާއިން ކަމަށެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދުތައް:

 • އާދައިގެ ހަނޑޫ - 12 ރުފިޔާ
 • ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ - 84 ރުފިޔާ
 • ރަތް ހަނޑޫ - 99 ރުފިޔާ
 • ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އާދައިގެ) - 84 ރުފިޔާ 
 • ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (މޮޅު) - 100 ރުފިޔާ
 • ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އެންމެ މޮޅު) - 125 ރުފިޔާ
 • އާދައިގެ ފުށް - 12 ރުފިޔާ
 • އާޓާ ފުށް - 75 ރުފިޔާ

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ ކަމުގައެވެ. މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި ފިޔަވައި ރަށްރަށުގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ އެރަށެއްގެ ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަހަރުވެސް އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގޮތްތަކަކީ،

 • ދިރާގު - ދިރާގު ޕޭ ވެބްސައިޓު އަދި އެސްއެމްއެސް
 • އުރީދޫ - އެމް ފައިސާ އަދި އެސްއެމްއެސް
 • އިސްލާމިކް ބޭންކު - ފައިސާ މޮބައިލް އެޕް (ފައިސާ ޕޭ)
 • ބީއެމްއެލް - ޕޯޓަލް/ވެބްސައިޓް 
 • ފަހިޕޭ - ފަހިޕޭ އެޕްލިކޭޝަން
 • ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ - ބަނޑޭރި ޕޭ

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އަހުލުވެރި ނޫން ފަރާތްތަކަަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 1:00 އަށެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް