ads
ޝާހު ރުކް ހާން
ކެންސަރު ބަލިމީހަކާ މެދު ޝާހްރުކް ހާން އަމަލުކުރި ގޮތުން އެތައް ބަޔަކު ރޮއްވާލައިފި
ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާ ޝާހްރުކް ޚާން ކެންސަރު ބަލިމީހަކާ މެދު ބެހެއްޓި އޯގާތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައްބަޔަކު ރޮއްވާލައިފިއެވެ.

އެކްޓަރު ދާދި ފަހުން ވަނީ ލޫކެމިއާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އާރިޔަން ކިޔާ ޒުވާން ކުއްޖަކާ ބައްދަލުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޖާޒީއަކާއި ޕާސަނަލައިޒްޑް ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

އާރިޔަންގެ ބައްޕަ އާޝިޝް މި ބައްދަލުވުމުގެ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު، އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ޝާހުރުކް ހާން އެކުއްޖާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާއާ މުއާމަލާތް ކުރާތަނެވެ. އަދި އެކްޓަރު އާޔަން އާއި އޭނާ އެންމެ ގަޔާވާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން، އޭގެ ފަހުން އެ ޓީމުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ޖާޒީއެއް ހަދިޔާ ކުރި އެވެ.

އާރިޔަންއަށް ޕާސަނަލައިޒްޑް ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ވެސް ޝާހުރުކް  ރެކޯޑްކޮށްފައިވާއިރު، އެ މެސެޖުގައި އޭނާ ވަނީ އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެ، ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޝާހުރުކް ހާންގެ އޯގާތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމަށް ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ.

މިއީ ކެންސަރު ބަލި މީހުންނަށް ޝާހުރުކް ޖާން މިފަދަ އޯގާތެރިކަމެއް ދެއްކި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ވެސް ޒިޔާރަތްކޮށް ބަލި މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކެންސަރު ބަލި މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީރު ފައުންޑޭޝަންގެ ނަމުގައި ފައުންޑޭޝަނެއް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

82%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
9%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
9%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް