ads
އާމިރު ހާން އަދި ސަނާ
އާމިރު ހާނާއި ސަނާ ކައިވެނީގެ އަޑުތައް ގަދަވަނީ
އާމިރު ހާނާއި ފާތިމަތު ސަނާ ޝައިހަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ދެ އެކްޓަރުންނެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ މިހާރު ދެތިން އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އެދެމީހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވެއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މިދެމީހުން ކައިވެނި ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތައް އިތުރަށް ފެތުރިފައިވެއެވެ.

އެދެމީހުންގެ ގުޅުމުގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން އާމިރުގެ ފަރާތުން ވެސް އަދި ފާތިމަތުން ވެސް އަދި ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. 

ނަމަވެސް އެދެމީހުން އެކުގައި ފެނިފައިވާ ގިނަ ފަހަރުތަކެއް ވެސް ފެނިފައިވާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ދެމީހުން ކައިވެނިކުރަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާކަތައް މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 

އާމިރާއި ސަނާ އެކުގައި ފެނުނު ބައެއް ދުވަސްތައް:

2017 ވަނަ އަހަރު އެދެމީހުން އެކުގައި ފެނިގެންދިޔައީ އެމީހުންގެ ފިލްމު "ދަންގަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗް ކުރުމުންނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު އާމިރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އިރާ ހާންގެ ކައިވެންޏަށް އެދެމީހުން އެކުގައި ފެނިގެންދިޔައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު އާމިރުގެ ފިލްމު "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ގެ ޕްރިމިއާގައި އެ ދެމީހުން އެކުގައި ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު އެދެމީހުން އެކުގައި ފެނިގެންދިޔައީ އެމީހުންގެ ފިލްމު، ލާލް ސިންގް ޗައްދާގެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗް ކުރުމުންނެވެ.

"އަހަރެންނަށް ހީވަނީ އެދެމީހުން ކަނޑައެޅިގެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭހެން. އެދެމީހުން އެކުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކުގައި ވަރަށް އުފާވެރި ގޮތަކަށް ފެންނަނީ." ސަޕޯޓަރެއް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި އާންމު ހާޒިރުތަކުގެ އިތުރުން އާމިރު އާއި ސަނާ ގޭގައި އެކުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ. އަދި އެދެމީހުން އެކުގައި ސިއްރު ޗުއްޓީއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތައް ވެސް ވަނީ މި ފަހުން ފެތުރިފައެވެ.

އެހެން ސަޕޯޓަރަކު ބުނެފައިވަނީ، "އެމީހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ނޭނގެ، އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ހީވަނީ އެއީ މޮޅު ދެމަފިރިއަކަށް ވާނެހެން." ހީވާކަމަށެވެ.

އެދެމީހުންގެ ގުޅުމުގެ ހާލަތާ ބެހޭ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް އަދި ނުލިބުނު ނަމަވެސް، އާމިރު އާއި ފާތިމަތު ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވަމުން އަންނަކަން ކަށަވަރެވެ. މިވާހަކަތަކަކީ ތެދެއްކަން އެނގޭނީ ވަގުތުޖެހުމުންނެވެ.

ޔަގީންވާ އެއްކަމަކީ އެއީ މިވަގުތު ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޖޯޑުކަމެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް