ads
ދިޝާ
މާ ބަނޑުއިރު ދިޝާ ކުލަބުތަކުގައި ޕާޓީ ކުރަނީ
ދިޝާ ޕަރްމާރާއި ރާހުލް ވައިދްޔާ އެކުގައި ފުރަތަމަ ދަރިއަށް މިހާރު ވަނީ ބަނޑު ބޮޑުވެފައެވެ. މިދެމަފިރިން ދާދި ފަހުން ކްލަބަކަށް ނުކުތްއިރު އެދެމީހުން ވަނީ ނަށައި ރޮމޭންޓިކް ވެގެން އުޅޭތަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ވީޑިއޯގައި ދިޝާ ފެންނަނީ އޭނާގެ ބެބީ ބަމްޕް ދައްކުވައިދޭ ކަޅު ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރިތަނެވެ. އަދި ރާހުލްއާ އެކު ނަށަން އުޅޭތަން ފެންނައިރު އެދެމީހުން އެކުގައި ވަރަށް އުފާވެފައި ތިބިތަން ފެނެއެވެ.

ދިޝާ އާއި ރާހުލް 2021 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރިއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ދަރިއަކު ލިބޭނެ ކަމަށް އިއުލާން ކުރިއިރު، އެ ދެމަފިރިން ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އެވެ.

ދިޝާ އާއި ރާހުލް އަކީ މައިންބަފައިންނަށް ވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި ތިބިކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. އެމީހުންގެ ބެބީ ބަމްޕްގެ ފޮޓޯތައް އާންމު ކުރަމުން އަންނައިރު، ބަލިވެ އިނުމަށް ކުރާ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ވީޑިއޯތައް ވެސް ހިއްސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

ދިޝާ އާއި ރާހުލް އަކީ އިންޑިއާގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ދެމަފިރިންނެވެ. އެދެމީހުންގެ ފޭނުން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެމީހުންގެ ސަޕޯޓަރުން ބެލެނިވެރިންނަށް ވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ފޯރިގަދަވެ އެމީހުން ދަނީ އެމީހުންގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވަމުންނެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް