ads
ރައީސް ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު---ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން މައުމޫނު، ރައީސް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުﷲ ގައްޔޫމް ގައުމުގައި މިވަގުތު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ގައުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.  

ނަމަވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތައް މައުމޫނު ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ އަށް ކޭސް ފެނިފައިވައިރު މައުމޫން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސް ކުރަން ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ފަސް ކުރުމަށް ބައެއް މީހުން ގޮވާލި ނަމަވެސް އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް