ads
ރާއްޖެ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޑައިލޮގްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އާއެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރާއްޖެ އާ ދެމެދު ގާއިމުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަށް ހަފްތާއަށް ދެމިގެންދާ މި މަޝްވަރާތަކުގައި ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމަށް ވިޔަފާރިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާކާރުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ އެ މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމުގައި އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އާއެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމައި އެކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަަމަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު އޮތް އިގުތިސޯދީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިވެ، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގަމުންދާ 20 އިންސައްތަ ޓެކްސް ކަނޑާލުމަށްޓަކައި، ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ،" - ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރާއްޖެ އާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފެށިގެން ދިޔުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދީ ކުރިމަގަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައެވެ. މި ކަމުގައި ބައިވެރިވި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ޑިއުޓީއަކާ ނުލާ ދިވެހި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށް ފަހުގެ ތާރީހުގައި އެޅުނު އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅު. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ތަރައްގީކޮށް، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށްް ރަނގަޅު އަގެއް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ،" - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

ރާއްޖެއަކީ މި ވަގުތު ކޮމަންވެލްތުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމެއް ސޮއިކޮށްފައި ނުވާ އަދި ޕްރިފަރެންޝަލް މާކެޓް އެކްސެސް ނުލިބޭ މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް