ads
މަޑުއްވަރީ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް
މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި އޮތީ އެމްޑީޕީން ރާވައިގެން ގަސްތުގައި: އާދަމް ޝަރީފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެއްކޮށް މަޖިލީހަށް ވައްދާ މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި އޮތީން އެމްޑީޕީން ރާވައިގެން ގަސްތުގައިކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްއާއި ރައީސްގެ މައްސަލަ އެއްކޮށް މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުން މަޖިލިސް ޑެޑްލޮކަށް ގޮސް މަޖިލިސް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތެއް ނެތްކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލައެއް ނަމަ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓޭނީ ނައިބު ރައީސްއަށް ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައްގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓޭނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ. އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށް ނޯޓިސް ދީފައިވާތީ އީވާއަށް ރިޔާސަތު މިހާރު ނުބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.

މިހާލަތުގައި އޮއްވައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދާ، ރައީސް ނަޝީދަށްވެސް އެހިސާބު ފެށިގެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައި ނުގެންނެވޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން މިކަމުގައި ބޭނުންވަނީ ކޮން ގޮތެއްކަން އެނގޭކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން ގަސްތުގައޭ، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތިން މަސް ދުވަހަށް ވެފައޮއްވާ، ގަސްތުގަ ވިސްނައިގެން އެނގިހުރެގެންނޭ ޕާލިމެންޓް ޑެޑްލޮކަކަށް ގެންދިޔައީ" - އީވާ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްވެސް ތުހުމަތު ކުރެއްވި ގޮތުގައި މަޖިލީސް ޑެޑްލޮކަށް ގެންދިޔައީ ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީން  ރާވައިގެންނެވެ. 

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ 13 މެންބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވުމުން ކޮމިޓީތަކުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބަދަލު އަންނާނެކަން އެނގި ތިބެ އެމްޑީޕީން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދީ މަޖިލިސް ޑެޑްލޮކަކަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. 

ހަމަ ރާވައިގެން ކުރިކަމެއް. އެހެން ނޫން ނަމަ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮއްވަ މިކަން މިހެން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ނޫންތޯ ރާވާ ހިންގަން ވާނީ - އާދަމް ޝަރީފް

ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވެއްދުމުން ރިޔާސަތުގައި ނީންދެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކީ އަމިއްލަފުޅު ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ނޯޓިސް ނުދޭނަމަ ރިޔާސަތުގައި އިނުމަށް ގަވާއިދު ތަންނުދޭކަމަށާއި ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސްއަށް ރިޔާސަތު ނުބެލެހެއްޓޭ ހާލަތުގައި ދެން އަމަލުކުރާނެގޮތްވެސް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަޖިލިސް ޑެޑްލޮކަށް ދާނެކަން ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް