ads
ތޫފާނު
ތޫފާނު ބިޕާޖޯއީ: ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު 165 ކިލޯމީޓަށް ވައިގަދަވާނެ
ތޫފާން ބިޕާޖޯއީ އިންތިހާއަށް ގަދަ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ، މިމަހުގެ 15 ގައި ގުޖުރާތުގެ ޕޯބަންޑާ ކައިރިއަށް ތޫފާނުގެ އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އިންޑިއާގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ (އައިއެމްޑީ) އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އައިއެމްޑީން ވަނީ ގުޖުރާތަށް ރެޑް އެލާޓް ނެރެ، މަހާރާޝްތުރާއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައެވެ. ރެޑް އެލާޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި ގުޖުރާތަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، ޔެލޯ އެލާޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި މަހާރާޝްތުރާއަށް ވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

ގުޖުރާތާއި މަހާރާޝްތުރާގެ އައްސޭރިފަށުގައި ބާރު ވައިރޯޅިއާއި ތޫފާން ގަދަވުމުގެ އިންޒާރުވެސް އައިއެމްޑީން ވަނީ ދީފައެވެ. އައްސޭރިފަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ސަލާމަތުން ތިބުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އައިއެމްޑީން ބުނީ ބިޕާޖޯއީ މިހާރު އޮތީ ޕޯބަންޑާގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް 500 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ކަމަށާއި ގަޑިއަކު 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރުމިނުގައި ހުޅަނގު އުތުރުން ހުޅަނގު އުތުރަށް ދަތުރުކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ. މިވަގުތު އަރަބި ކަނޑުގައި އޮތް މި ތޫފާން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ، ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޕޯބަންޑާ ކައިރިއަށް ބިންމައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އައިއެމްޑީން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖޫން މަހުގެ 13 އިން 15 އަށް ގުޖުރާތާއި މަހާރާޝްތުރާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެއެވެ. ވައިގެ ބާރުމިނުގައި ގަޑިއަކު 165 ކިލޯމީޓަރު ގާތްކުރާނެއެވެ.

ގުޖުރާތާއި މަހާރާޝްތުރާގެ އައްސޭރިފަށުގައި 3 މީޓަރާއި ހަމައަށް ތޫފާން އަރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް އައިއެމްޑީން ވަނީ ދީފައެވެ. ތިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ރައްކާތެރި ތަންތަނަށް ބަދަލުވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

އައިއެމްޑީން ބުނެފައިވަނީ ބިޕާޖޯއީ ބިމަށް އެރުމަށްފަހު ބަލިކަށިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދިވެސް ގުޖުރާތާއި މަހާރާޝްތުރާގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އައިއެމްޑީން ވަނީ އަންނަނިވި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިއިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

  • ގޭތެރޭގައި އަދި ކުޑަދޮރާއި ދޮރާ ދުރުގައި ތިބުން.
  • ވައިގަދަވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދުއްވަން ނުވަތަ ހިނގަން ނުދިއުން
  • ފެންބޮޑުވުން ފަސޭހަ ތިރި ސަރަހައްދުތަކުން އުސް ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުވުން
  • ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ޕްލޭނެއް އޮތުން
  • ތޫފާނުގެ އަޕްޑޭޓްތަކަށް ލޯކަލް ރޭޑިއޯ ނުވަތަ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުން އަޑުއެހުން
100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް