ads
ފްލައިޓެއްގެ އެތެރެ
އިންސާނުން ނޫން ޕައިލެޓުން އެމެރިކާ ސިފައިން ހޯދި: ގްރަސް
ވެއްޓިފައިވާ ބައެއް ޔޫއެފްއޯ ތަކުން އެމެރިކާ ސިފައިނަށް އިންސާނުން ނޫން އެހެން މަހުލޫގެއްގެ ހަށިގަނޑު ހޯދައިވާކަމަށް ޕެންޓަގަންގެ ކުރީގެ އިންޓަލިޖެންސް އޮފިސަރެއް ކަމަށްވާ ޑޭވިޑް ގްރަސް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ގްރަސް މި ވާހަކަތައް ދެއްކީ އިނގިރޭސި ޓެބްލޮއިޑް ދަ ސަން އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ހަށިގަނޑުތައް ފެނުނީ ޕެންޓަގަންގެ އެޑްވާންސްޑް އެއަރޮސްޕޭސް ތްރެޓް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (އޭއޭޓީއައިޕީ) ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

ގްރަސްގެ ވާހަކަތަކާ މެދު ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ޝައްކު އުފެދިފަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގްރަސްގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރާ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނެފައި ވަނީ ގްރަސްގެ ވާހަކަތަކަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަންކަން އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އޭލިއަނުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ހޯދާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ޕެންޓަގަން އިން ވަނީ ގިނަ ފަހަރަށް ޔޫއެފްއޯގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ އަންއައިޑެންޓިފައިޑް އެރިއަލް ފީނޯމަންސް (ޔޫއޭޕީ) އާއި ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އާންމުކޮށްފައެވެ. 

ގްރަސް އޭނާގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރާ އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާއިރު، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ޔޫއޭޕީތަކާ ބެހޭ އެއްވެސް އާ މައުލޫމާތެއް އާންމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

13%
ކަމުގޮސްފި
38%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
38%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް