ads
ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑަރީ ލަވަކިއުންތެރިއާ އީސަ
މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިއާ އީސަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވަކިކޮށް ނުދީގެން ކަންބޮޑުވުން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލެޖެންޑަރީ ލަވަކިއުންތެރިއާ އީސާ އަބްދުﷲ (އީސަ) ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީން ވަކިވާން އެދުނުތާ 14 ދުވަސް ވީއިރުވެސް އޭނާ އެ ޕާޓީން ވަކޮށް ދީފައިނުވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު އީސަ ބުނެފައިވަނީ، ޑިމޮކްރެޓުން ވަކިވާން މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އެދުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާ އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި އޮތްކަމަށެވެ. 

އީސަ އަކީ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދިއިރު އެ ޕާޓީގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅުނު ފަންނާނެކެވެ. ދިމޮކްރެޓުންގެ ފުރަތަމަ ލަވަވެސް ކިޔާދީފައި އޮތީ އީސައެވެ. 

އީސަ ދަ ޑިމޮކްރެޓުން ވަކިވާން ނިންމާފައިވާއިރު، މިއަދު އޭނާވަނީ ޑިމޮކްރެޓުންގެ ރަނިންމޭޓު ހުސެން އަމްރުއަށް ވެސް ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން އީސަ ބުނެފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭ މައްސަލައިގައި ޖަލުގައި އެކުގައި އުޅުނު އަމްރުއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމުން މިއަދާހަމައަށްވެސް އެ ރިޕޯޓު ބަލާވެސް ނުލަކަމަށެވެ. 

"މަސްތުވީ މައްސަލައިގަ އެކުގައި ޖަލުގައި އުޅުނު ހުސެން އަމްރު އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖުލީހަށް ފޮނުވިރިޕޯޓް އެންމެފުރަތަމަ ފޮނުވުނު އެކަކު އަދި މީނާ އެމެސެޖުތައް ބަލާވެސް ނުލާ މިއަދާއިހަމައަށްވެސް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް،" -އީސަ-

އީސަ މިހާރު ގެންދަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕޯސްޓުތައް ވެސް ރީ ޓުވީޓުކުރަމުންނެވެ. އަދި އެނާ އެމްޑީޕީއާ ގުޅުނުކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. 

43%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
29%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
29%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް