ads
ރެއާލް މެޑްރިޑް
އޮރިޔާން ކާޑު ލީކު ކުރުމުން، ރެއާލްގެ ތިން ކުޅުންތެރިއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
އޮރިޔާން ކާޑު ލީކު ކުރި މައްސަލާގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތިން ކުޅުންތެރިއެއް ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

މި ކުޅުންތެރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯތަކެއް ލީކު ކުރި މައްސަލާގައެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ މަންމަ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޔޫތު އެކަޑަމީ، ރިޒާވް ޓީމް އަދި ތިންވަނަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ތިން ކުޅުންތެރިންނެވެ. 

ނަމަވެސް މި މައްސަލާގައި ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ ޓީމު ހިމެނޭ ގޮތަށް އިތުރު ކުޅުންތެރިން ޝާމިލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
60%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
40%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް